หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 


30 มิถุนายน 2560
  ขอให้นิสิตใหม่คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ทุกคน พิจารณาว่าจะเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้หรือไม่ ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ขอให้ผู้ปกครองลงนามในแบบฟอร์มยินยอมเข้าร่วมโครงการ (ถ้าอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ลงนามเองได้ ไม่ต้องให้ผู้ปกครองลงนาม) แล้วนำแบบฟอร์มยินยอมนี้มาส่งที่ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  เอกสารแสดงความยินยอมสำหรับนิสิตแพทย์
  เอกสารแสดงความยินยอมสำหรับผู้ปกครอง
  เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับนิสิตแพทย์
  เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ปกครอง
  เอกสารรับรองโครงการวิจัย
  รายชื่อนิสิตที่ส่งแบบฟอร์มยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยแล้ว

20 มิถุนายน 2560
  ขอให้นิสิตใหม่ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ(ตามรายชื่อที่แนบมานี้) มาฉีดวัคซีนในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ตึก ภปร. ชั้น 2 ให้นิสิตเลือกเวลาฉีดได้ช่วงละ 40 คนภายในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 น. และมาลงทะเบียนก่อนเวลาที่จะฉีด 15 นาที
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับการฉีดวัคซีนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด จะต้องมาฉีดหลังจากวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยต้องดำเนินการด้วยตนเองเช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไป ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

  1. มารับเอกสารสำหรับฉีดวัคซีนของนิสิตแพทย์ ที่ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4
  2. ไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อฉีดวัคซีนที่ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ตึก ภปร. ชั้น 2
  3. นำเอกสารในข้อ 1 มาส่งคืนที่ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4