หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 


20 มิถุนายน 2560
  ขอให้นิสิตใหม่ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ(ตามรายชื่อที่แนบมานี้) มาฉีดวัคซีนในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ตึก ภปร. ชั้น 2 ให้นิสิตเลือกเวลาฉีดได้ช่วงละ 40 คนภายในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 น. และมาลงทะเบียนก่อนเวลาที่จะฉีด 15 นาที
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับการฉีดวัคซีนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด จะต้องมาฉีดหลังจากวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยต้องดำเนินการด้วยตนเองเช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไป ตามลำดับขั้นตอนดังนี้
  1. มารับเอกสารสำหรับฉีดวัคซีนของนิสิตแพทย์ ที่ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4
  2. ไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อฉีดวัคซีนที่ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ตึก ภปร. ชั้น 2
  3. นำเอกสารในข้อ 1 มาส่งคืนที่ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4

  เลือกเวลาการฉีดวัคซีน

13 มิถุนายน 2560
  รายชื่อนิสิตที่ได้ส่งแบบฟอร์มยินยอมให้ทำวิจัยแล้ว
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่งใบยินยอมให้ตรวจเลือด หากพิจารณาแล้วจะยินยอมให้ตรวจ โปรดให้ผู้ปกครองลงนามอนุญาต (ถ้าอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ลงนามเองได้) แล้วนำแบบฟอร์มมาส่งในวันที่จะฉีดวัคซีน 14 มิ.ย. 2560 ด้วย

10 มิถุนายน 2560
  ขอให้นิสิตที่จะมาฉีดวัคซีนในวันที่ 14 มิ.ย. 2560 ที่ยังไม่ได้ส่งใบยินยอมให้ตรวจเลือด นำแบบฟอร์มนี้มาส่งด้วย (ถ้ายินยอมให้ตรวจ)
  ประกาศ เชิญชวนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมโครงการวิจัย
  เอกสารแสดงความยินยอมสำหรับนิสิตแพทย์
  เอกสารแสดงความยินยอมสำหรับผู้ปกครอง
  เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับนิสิตแพทย์
  เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ปกครอง
  เอกสารรับรองโครงการวิจัย

7 มิถุนายน 2560
  ประกาศ ให้มาฉีดวัคซีนครั้งที่ 2
  เลือกเวลาการฉีดวัคซีน (เต็มจำนวนแล้ว)

9 พฤษภาคม 2560
  ประกาศ ให้ผู้ขอเลื่อนลงนามทำสัญญาฯ มาติดต่อทำสัญญาฯ

4 พฤษภาคม 2560
  หนังสือให้ความยินยอมการทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนิสิตแพทย์เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์

26 เมษายน 2560
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ใช้เลขไทย ในสัญญาทุกฉบับ ดังนั้นจึงขอให้นิสิตใหม่ ODOD และ CPIRD ทุกคน ใช้สัญญาฉบับใหม่นี้ โดยผู้ที่ตรวจเอกสารแล้วว่าสมบูรณ์ ให้พิมพ์สัญญา 4 ฉบับ แล้วกรอกข้อความใหม่นำมายื่่นในวันลงนามทำสัญญา ส่วนผู้ที่ยังต้องแก้ไขและนำเอกสารมาส่ง ให้พิมพ์สัญญาฉบับใหม่ 4 ชุด กรอกข้อความให้เรียบร้อย นำมาส่งเพื่อตรวจภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
  แบบฟอร์มสัญญา CPIRD
  แบบฟอร์มสัญญา ODOD

19 เมษายน 2560
  แผนที่อาคาร หอพักพัฒนาคณาจารย์ (สถานที่ทำสัญญา)

18 เมษายน 2560
  ประกาศ เตือนสำหรับนิสิตแพทย์และผู้ปกครองในวันทำสัญญา
  ผู้ปกครองนิสิตที่มาลงนามสัญญาและต้องการจอดรถบริเวณอาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้พิมพ์เอกสารนี้เพื่อนำแสดงให้แก่ รปภ ทราบ

15 เมษายน 2560
  ประกาศ เชิญชวนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมโครงการวิจัย
  เอกสารแสดงความยินยอมสำหรับนิสิตแพทย์
  เอกสารแสดงความยินยอมสำหรับผู้ปกครอง
  เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับนิสิตแพทย์
  เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ปกครอง
  เอกสารรับรองโครงการวิจัย

12 เมษายน 2560
  กำหนดการทำสัญญาเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

  สำหรับนิสิตโครงการรับตรงร่วมกับ กสพท โครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีววิทยา) โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ โครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
     คำแนะนำและรายละเอียดการทำสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
     สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์

  สำหรับนิสิตโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
     คู่มือนักศึกษาแพทย์
     เอกสารประกอบและรายละเอียดการทำสัญญานิสิต
     ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
     สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
     ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
     สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

  ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน
     ตัวอย่าง หนังสือรับรองความเป็นข้าราชการ
     ตัวอย่าง หนังสือประเมินราคาที่ดิน
     ตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

10 เมษายน 2560
  กำหนดการ กิจกรรมต่างๆ ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

3 เมษายน 2560
  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ทุกโครงการ บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกประวัตินิสิตใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ acadreg.md.chula.ac.th หน้าหลัก หัวข้อ “บันทึกประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560”