หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ รอบ2
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ

14 มิถุนายน 2559 (ทุกโครงการ)
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่การทำสัญญา วันที่ 16 มิถุนายน 2559

3 มิถุนายน 2559 (ทุกโครงการ)
  ประกาศ แจ้งเวลาการทำสัญญา วันที่ 16 มิถุนายน 2559
  แผนที่อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์

12 เมษายน 2559 (ทุกโครงการ)
  กำหนดการตรวจหลักฐานและการทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการแพทย์จุฬาฯ รอบรู้คู่คุณธรรม (กสพท.) โครงการโอลิมปิกวิชาการ และ โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ
     รายละเอียดการทำสัญญา
     สัญญาโครงการแพทย์จุฬาฯ รอบรู้คู่คุณธรรม (กสพท.)
     ตัวอย่างการกรอกสัญญาโครงการแพทย์จุฬาฯ รอบรู้คู่คุณธรรม (กสพท.)
     สัญญาโครงการโอลิมปิกวิชาการ
     ตัวอย่างการกรอกสัญญาโครงการโอลิมปิกวิชาการ
     สัญญาโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ
     ตัวอย่างการกรอกสัญญาโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ
     ตัวอย่างหนังสือรับรองข้าราชการค้ำประกัน
     ตัวอย่างหนังสือประเมินราคาที่ดิน
     ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
     รายละเอียดการทำสัญญา
     คู่มือนักศึกษาแพทย์โครงการฯ
     สัญญาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
     ตัวอย่างการกรอกสัญญาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
     สัญญาโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
     ตัวอย่างการกรอกสัญญาโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

30 มีนาคม 2559 (รับตรงผ่าน กสพท.)
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559
  แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
  ใบมอบฉันทะ

14 มีนาคม 2559 (รับตรงผ่าน กสพท.)
  ขั้นตอนในการเข้าจอดรถ อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2559

11 มีนาคม 2559 (รับตรงผ่าน กสพท.)
  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ กำหนดการรายงานตัวเพื่อตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
  แบบสอบถามการฉีดวัคซีน และใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ

10 มีนาคม 2559 (รับตรงผ่าน กสพท.)
  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย พร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดง

4 มีนาคม 2559 (ทุกโครงการ)
  กำหนดการกิจกรรมขั้นต้นของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี