ตรวจสอบสถานะการสมัคร Upload รูป บัตรประชาชน และเอกสารอื่นๆ พิมพ์ใบสมัคร ใบชำระเงิน และใบปิดหน้าซอง ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง

 ตรวจสอบสถานะใบสมัคร

เลขที่อ้างอิง (Ref No.)

เลขประจำตัวประชาชน

   

สถานะการตรวจสอบเอกสารมี 4 แบบ คือ
ยังไม่ได้รับเอกสาร ได้รับเอกสารแล้วรอตรวจสอบ เอกสารสมบูรณ์ เอกสารไม่สมบูรณ์ (พร้อมหมายเหตุ)

โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
เริ่มตรวจสอบได้ 3 วันทำการราชการ หลังจาก ชำระเงิน และ Upload เอกสารครบถ้วน

กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในโครงการที่สมัคร จะแจ้งข้อความให้ทราบในช่องสถานะการตรวจสอบเอกสาร

สถานะการตรวจสอบการชำระเงินมี 3 แบบ คือ
ยังไม่ได้รับแจ้งการชำระเงิน ชำระเงินแล้ว ไม่สมบูรณ์ (พร้อมหมายเหตุ)
เริ่มตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการราชการ