โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

ใบสมัคร
กรอกทางอินเตอร์เน็ต โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอกดังนี้
 1. โครงการที่สมัคร และ เลขที่บัตรประชาชน
 2. ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ที่อยู่ จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา ข้อมูลบิดามารดา
 3. ประวัติการศึกษา ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย ชื่อโรงเรียน จังหวัด ระยะเวลาที่ศึกษา คะแนนเฉลี่ย

หลักฐานที่ต้อง upload ทางอินเตอร์เน็ต
สแกนเป็นไฟล์ jpg หรือ pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB
 1. รูปถ่ายผู้สมัคร
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาเอกสารประกอบการสมัคร

หลักฐานที่ต้องนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ใช้ซองขนาด A4 และใช้ใบปิดหน้าซองที่สั่งพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต (ห้ามตัดหรือดัดแปลงใบปิดหน้าซอง)
 1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ติดรูปถ่าย ลงชื่อและนามสกุลผู้สมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 3. ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.7) ปีการศึกษา 2560
  หรือ
  ระดับชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตราโรงเรียนประทับ
  หรือ
  หลักฐานอื่นที่้เกี่ยวข้องเพื่อแสดงว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
 4. สำเนาเกียรติบัตรแสดงว่าได้ผ่านการแข่งขันระดับชาติ วิชาชีววิทยาของ สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของ สสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในเอกสารสมัครไม่ตรงกัน