หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
เลือกวันลงนามทำสัญญา
สิ้นสุดการเลือกวันลงนามทำสัญญา เวลา 8.00 น. วันที่ 26 เม.ย. 2560
หากไม่สามารถเลือกวันทำสัญญาได้ หรือปัญหาอื่นใด ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ ภายใน เวลา 10.00 น. วันที่ 27 เม.ย. 2560

ตรวจสอบวันลงนามทำสัญญา วัคซีนที่ต้องฉีด และความสมบูรณ์ของเอกสารทำสัญญา


9 พฤษภาคม 2560
  ประกาศ ให้ผู้ขอเลื่อนลงนามทำสัญญาฯ มาติดต่อทำสัญญาฯ

4 พฤษภาคม 2560
  หนังสือให้ความยินยอมการทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนิสิตแพทย์เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์

26 เมษายน 2560
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ใช้เลขไทย ในสัญญาทุกฉบับ ดังนั้นจึงขอให้นิสิตใหม่ ODOD และ CPIRD ทุกคน ใช้สัญญาฉบับใหม่นี้ โดยผู้ที่ตรวจเอกสารแล้วว่าสมบูรณ์ ให้พิมพ์สัญญา 4 ฉบับ แล้วกรอกข้อความใหม่นำมายื่่นในวันลงนามทำสัญญา ส่วนผู้ที่ยังต้องแก้ไขและนำเอกสารมาส่ง ให้พิมพ์สัญญาฉบับใหม่ 4 ชุด กรอกข้อความให้เรียบร้อย นำมาส่งเพื่อตรวจภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
  แบบฟอร์มสัญญา CPIRD
  แบบฟอร์มสัญญา ODOD

19 เมษายน 2560
  แผนที่อาคาร หอพักพัฒนาคณาจารย์ (สถานที่ทำสัญญา)

18 เมษายน 2560
  ประกาศ เตือนสำหรับนิสิตแพทย์และผู้ปกครองในวันทำสัญญา
  ผู้ปกครองนิสิตที่มาลงนามสัญญาและต้องการจอดรถบริเวณอาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้พิมพ์เอกสารนี้เพื่อนำแสดงให้แก่ รปภ ทราบ

15 เมษายน 2560
  ประกาศ เชิญชวนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมโครงการวิจัย
  เอกสารแสดงความยินยอมสำหรับนิสิตแพทย์
  เอกสารแสดงความยินยอมสำหรับผู้ปกครอง
  เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับนิสิตแพทย์
  เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ปกครอง
  เอกสารรับรองโครงการวิจัย

12 เมษายน 2560
  กำหนดการทำสัญญาเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

  สำหรับนิสิตโครงการรับตรงร่วมกับ กสพท โครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีววิทยา) โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ โครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
     คำแนะนำและรายละเอียดการทำสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
     สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์

  สำหรับนิสิตโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
     คู่มือนักศึกษาแพทย์
     เอกสารประกอบและรายละเอียดการทำสัญญานิสิต
     ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
     สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
     ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
     สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

  ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน
     ตัวอย่าง หนังสือรับรองความเป็นข้าราชการ
     ตัวอย่าง หนังสือประเมินราคาที่ดิน
     ตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

10 เมษายน 2560
  กำหนดการ กิจกรรมต่างๆ ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

3 เมษายน 2560
  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ทุกโครงการ บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกประวัตินิสิตใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ acadreg.md.chula.ac.th หน้าหลัก หัวข้อ “บันทึกประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560”