หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 รับสมัครคัดเลือกตรงผ่าน กสพท.

14 มีนาคม 2560
  ประกาศ กำหนดการและข้อแนะนำวันสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
  หนังสือยืนยันการเข้าศึกษา โครงการรับสมัครคัดเลือกตรงผ่าน กสพท. ปีการศึกษา 2560
  ประกาศ ให้ผู้มีสิทธ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ นำแฟ้มประวัติ (OPD card) มาคืนโดยด่วน