หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
  ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง

  แบบฟอร์มทักท้วงการประกาศรายชื่อ

Link ที่เกี่ยวข้อง

  CU-TEP
  TOEFL
  IELTS

รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

22 มิถุนายน 2561
  ประกาศ การเตรียมตัวสำหรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562