หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ

  แบบฟอร์มทักท้วงสถานะการสมัคร
  แบบฟอร์มทักท้วงการประกาศรายชื่อ

Link ที่เกี่ยวข้อง

  CU-TEP
  TOEFL
  IELTS

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

26 ธันวาคม 2559
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ
  แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษาโครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ

8 ธันวาคม 2559
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ
  กำหนดการและคำแนะนำการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ
  ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร ในวันสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

25 พฤศจิกายน 2559
  Upload ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สิ้นสุด วันจันทร์ที่ 12 ธ.ค. 2559

21 ตุลาคม 2559
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ (เพิ่มเติม)

17 ตุลาคม 2559
  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบคัดเลือกโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ

13 ตุลาคม 2559
  ข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ และกำหนดวันเวลาสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ

12 ตุลาคม 2559
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ

10 สิงหาคม 2559
  คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ

9 สิงหาคม 2559
  ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือกวัน เดือน ปี
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ โดยวิธีรับตรง ทางอินเตอร์เน็ตวันจันทร์ที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559
ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)วันจันทร์ที่ 12 ถึงวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559
ตรวจสอบสถานะการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร ทางอินเตอร์เน็ต3วันทำการราชการหลังจากวันที่ชำระค่าสมัคร
ทักท้วงสถานะการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร
กรณีที่ไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
ภายในวันจันทร์ที่ 3 ถึงวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ตวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
วันพุธที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม ถึงวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
สอบวิชาสามัญที่จุฬาฯ จัดสอบวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
ให้อัพโหลดผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพประมาณวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันอังคารที่ 13 - วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประมาณวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559
ส่งรายชื่อไป กสพท. เพื่อคัดรายชื่อออกจาก
ระบบการคัดเลือกของ กสพท.
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House (ดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิ์ได้ที่ http://www.cuas.or.th)ตามประกาศของ สอท.