หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
  ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง

  แบบฟอร์มทักท้วงการประกาศรายชื่อ

Link ที่เกี่ยวข้อง

  CU-TEP
  TOEFL
  IELTS

รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

26 ธันวาคม 2560
  แบบยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ ปีการศึกษา 2561

25 ธันวาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ ปีการศึกษา 2561
  ใบมอบฉันทะรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

8 ธันวาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ ปีการศึกษา 2561

7 ธันวาคม 2560
  ใบมอบฉันทะยืนยันสิทธิ์และรับรหัส Clearing House

4 ธันวาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ
ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร ในวันตรวจร่างกาย

30 พฤศจิกายน 2560
  แบบสอบถามความประสงค์เข้าสอบสัมภาษณ์

28 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ

24 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศ กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

23 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศ การดำเนินการตามข้อตกลงสัตยาบัน กสพท ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

9 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ (เพิ่มเติม)

27 ตุลาคม 2560
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ

18 ตุลาคม 2560
  ประกาศ วันสุดท้ายของการ Upload เอกสาร

4 ตุลาคม 2560
  ข้อความแจ้งจากผู้จัดสอบ BMAT

1 ตุลาคม 2560
  คำแนะนำการเสนอ Portfolio ในการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ

2 สิงหาคม 2560
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 2561

25 กรกฎาคม 2560
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือกวัน เดือน ปี
สมัครเข้าทดสอบ BMATตามกำหนดการของ Cambridge Assessment (ประมาณเดือนกันยายน 2560)
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบที่ 1 ทางอินเตอร์เน็ตวันจันทร์ที่ 2 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560
ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)วันจันทร์ที่ 2 ถึงวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
ตรวจสอบสถานะการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร ทางอินเตอร์เน็ต3วันทำการราชการหลังจากวันที่ชำระค่าสมัคร
ทักท้วงสถานะการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร
กรณีที่ไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
ภายในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ตประมาณวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
ภายในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
คณะแพทยศาสตร์ได้รับผลการทดสอบ BMAT จาก Cambridge Assessmentประมาณวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ประมาณวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ประมาณวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
ตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
รายงานยืนยันสิทธิ์ และรับรหัสเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
การยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 (ดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิ์ได้ที่ http://tcas61.cupt.net)วันศุกร์ที่ 15 ถึงวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประมาณวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561