หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ

  แบบฟอร์มทักท้วงสถานะการสมัคร
  แบบฟอร์มทักท้วงการประกาศรายชื่อ

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
2. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

1 กุมภาพันธ์ 2560
  แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
  ใบมอบฉันทะ เพื่อรายงานตัวและรับรหัส Clearing House (รอบที่ 2)

31 มกราคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

21 มกราคม 2560
  กำหนดการและข้อแนะนำวันสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (รอบที่ 2)
  หนังสือยืนยันการเข้าศึกษา โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

20 มกราคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

17 มกราคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560

9 มกราคม 2560
  แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560
  ใบมอบฉันทะ เพื่อรายงานตัวและรับรหัส Clearing House

4 มกราคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

30 ธันวาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560

28 ธันวาคม 2559
  ข้อแนะนำวันสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (เพิ่มเติม)
  เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ เฉพาะโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ

27 ธันวาคม 2559
  กำหนดการและข้อแนะนำวันสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
  แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรง

1 ธันวาคม 2559
  เปลี่ยนแปลง กำหนดวันสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

3 พฤศจิกายน 2559
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ (เพิ่มเติม)

26 ตุลาคม 2559
  การสอบวิชาเฉพาะ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
     ผู้ที่สมัครสอบ กสพท. ให้ไปสอบวิชาเฉพาะ ทั้ง 3 ฉบับ ที่สนามสอบตามที่ กสพท. กำหนด
     ผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบ กสพท. ให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก นำมารายงานตัวเพื่อสอบวิชาเฉพาะฉบับที่ 2
        ที่ ชั้นล่าง อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 8.45 - 10.15 น.
     พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบผ่าน กสพท.)

21 ตุลาคม 2559
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ (CPIRD) (4.3MB)
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนฯ (ODOD) (1.2MB)
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) (0.43MB)
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ (ทั้งหมด) (38.4MB)
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ (ก - ฉ) (5.3MB)
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ (ช - ถ) (6.8MB)
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ (ท - บ) (6.9MB)
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ (ป - ฟ) (7.0MB)
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ (ภ - ว) (6.8MB)
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ (ศ - ฮ) (8.3MB)

9 สิงหาคม 2559
  ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก โครงการรับตรง

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
2. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือกวัน เดือน ปี
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ โดยวิธีรับตรง ทางอินเตอร์เน็ตวันจันทร์ที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ทุกคน ต้องสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 กับ สทศ. ระหว่างวันที่ 10-29 สิงหาคม 2559 แต่อาจจะไม่สมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบรับตรงของ กสพท ก็ได้
ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)วันจันทร์ที่ 12 ถึงวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559
ผู้ที่สมัคร โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และ โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) ส่งใบสมัคร เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วภายในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559
ตรวจสอบสถานะการสมัครและผลการตรวจสอบเอกสารทางอินเตอร์เน็ต5 วันหลังจากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 3 วันทำการราชการหลังจากวันที่ชำระค่าสมัครสอบ สำหรับผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ
ทักท้วงสถานะการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายในวันจันทร์ที่ 3 ถึงวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ตวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
วันศุกร์ที่ 21 ถึงวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
ผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบกับ กสพท. ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
วิชาเฉพาะและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบ ทางอินเตอร์เน็ต
วันพุธที่ 26 ตุลาคม ถึงวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม ถึงวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
สอบวิชาเฉพาะ (กสพท)วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะประมาณวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
ประกาศผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพประมาณวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559
สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2560
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประมาณวันพุธที่ 18 มกราคม 2560
รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอบที่ 2)ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2)ประมาณวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอบที่ 2)วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ส่งรายชื่อไป กสพท. เพื่อคัดรายชื่อออกจาก
ระบบการคัดเลือกของ กสพท.
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House (ดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิ์ได้ที่ http://www.cuas.or.th)ตามประกาศของ สอท.