หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
  ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง


รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)


11 พฤษภาคม 2561
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

8 พฤษภาคม 2561
  ประกาศ กำหนดการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ และการกำหนดสถานศึกษาชั้นคลินิกฯ

27 เมษายน 2561
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)
  ใบมอบฉันทะยืนยันสิทธิ์และรับรหัส Clearing House

19 เมษายน 2561
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

4 เมษายน 2561
  ประกาศ กำหนดการและคำแนะนำเรื่องการตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ ฯ (แก้ไข)

2 เมษายน 2561
  ประกาศ กำหนดการและคำแนะนำเรื่องการตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ ฯ

31 มกราคม 2561
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) (เพิ่มเติม)

15 มกราคม 2561
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

2 สิงหาคม 2560
  ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือกวัน เดือน ปี
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ทางอินเตอร์เน็ตวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาสามัญ กับ สทศ. และ วิชาเฉพาะ กับ กสพท
ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
ส่งใบสมัคร เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วภายในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบสถานะการสมัครและผลการตรวจสอบเอกสารทางอินเตอร์เน็ต5 วันทำการราชการหลังจากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ทักท้วงสถานะการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ตวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
สอบวิชาเฉพาะ (กสพท)วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561
สอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 (สทศ.)วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
ประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะประมาณวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
ประกาศผลการสอบวิชาสามัญประมาณวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพประมาณวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษาคม 2561
สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 20 - 25 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
รายงานยืนยันสิทธิ์และรับรหัสเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
การยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2 (ดูรายละเอียดได้ที่ http://tcas61.cupt.net)ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประมาณวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561