หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
6 ตุลาคม 2563   ประกาศ เรื่องการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 (สำหรับปี 1 ปีการศึกษา 2563)

15 กันยายน 2563   ประกาศ เลือกวันฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 (สำหรับปี 1 ปีการศึกษา 2563)