ตรวจสอบสถานะใบสมัคร Upload รูป บัตรประชาชน และเอกสารอื่นๆ พิมพ์ใบสมัคร ใบชำระเงิน และใบปิดหน้าซอง ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง

 Upload รูป บัตรประชาชน และเอกสารอื่นๆ

เลขที่อ้างอิง (Ref No.)

เลขประจำตัวประชาชน

   

ทุกโครงการ
จะต้อง Upload ไฟล์รูปถ่ายผู้สมัคร บัตรประชาชน
วุฒิการศึกษา และเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
เอกสารที่ upload ทุกชนิดต้องสแกนเป็นไฟล์ JPG หรือ PDF เท่านั้น