หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
  ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง
 

เอกสารประกอบการสมัคร


โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

ใบสมัคร
กรอกทางอินเตอร์เน็ต โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอกดังนี้
  1. โครงการที่สมัคร และ เลขประจำตัวประชาชน
  2. ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา ข้อมูลบิดามารดา
  3. ประวัติการศึกษา ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ชื่อโรงเรียน/สถาบัน จังหวัด เมือง รัฐ ประเทศ คะแนนเฉลี่ย คะแนนภาษาอังกฤษ เลขที่และสถานที่สอบ BMAT

หลักฐานที่ต้อง upload ทางอินเตอร์เน็ต
สแกนเป็นไฟล์ jpg หรือ pdf
  1. รูปถ่ายผู้สมัคร (ต้องเป็น JPG)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  3. ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้
  4. คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในเอกสารสมัครไม่ตรงกัน
  6. Portfolio

ไม่ต้องส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์

ตัวอย่างไฟล์รูปถ่ายผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน
ตัวอย่างรูปภาพที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
ไฟล์รูปและบัตรประชาชน crop ขนาดเท่ากับรูปและบัตร ไม่ต้องมีกรอบขาว หรือไม่ต้องมีขนาด A4