ตรวจสอบสถานะการสมัคร Upload รูป บัตรประชาชน และเอกสารอื่นๆ พิมพ์ใบสมัคร ใบชำระเงิน และใบปิดหน้าซอง ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง

 ตรวจสอบสถานะใบสมัคร

เลขที่อ้างอิง (Ref No.)

เลขประจำตัวประชาชน

   

สถานะการตรวจสอบเอกสารมี 4 แบบ คือ
ยังไม่ได้รับเอกสาร ได้รับเอกสารแล้วรอตรวจสอบ เอกสารสมบูรณ์ เอกสารไม่สมบูรณ์ (พร้อมหมายเหตุ)