ตรวจสอบสถานะใบสมัคร Upload รูป บัตรประชาชน และเอกสารอื่นๆ พิมพ์ใบสมัคร ใบชำระเงิน และใบปิดหน้าซอง ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง

 พิมพ์ใบสมัคร ใบชำระเงิน และใบปิดหน้าซอง

เลขที่อ้างอิง (Ref No.)

เลขประจำตัวประชาชน

พิมพ์ใบสมัคร              พิมพ์ใบชำระเงิน
พิมพ์ใบปะหน้าซองทักท้วงการประกาศรายชื่อ