หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
  ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

  CU-TEP
  TOEFL
  IELTS

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

19 กุมภาพันธ์ 2567
  ประกาศ แจ้งผู้สนใจสมัครสอบการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 2568 ฉบับที่ 2

14 พฤศจิกายน 2566
  ประกาศ แจ้งผู้สนใจสมัครสอบการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 256810 กุมภาพันธ์ 2567
  ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ

31 มกราคม 2567
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ

25 ธันวาคม 2566
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ
  ประกาศ เรื่องการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ

21 พฤศจิกายน 2566
  ประกาศ การแชร์ผลคะแนน BMAT ให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 ตุลาคม 2566
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 2567

9 ตุลาคม 2566
  ประกาศ แจ้งเตือนการตรวจเอกสาร

29 สิงหาคม 2566
  ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

22 สิงหาคม 2566
  ประกาศ แจ้งผู้สนใจสมัครสอบการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือกวัน เดือน ปี
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางอินเตอร์เน็ตพร้อมทั้ง upload เอกสารที่ระบุในข้อ 4.1วันอังคารที่ 19 กันยายน ถึงวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566
ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ วันอังคารที่ 19 กันยายน ถึงวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร และผลการตรวจสอบเอกสาร ทางอินเตอร์เน็ต2 วันทำการราชการหลังจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ในกรณีที่ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67
(ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67 ตามที่ ทปอ. กำหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การประกาศรายชื่อฯ)
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ตประมาณวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 (จะถือเอาวันที่ประทับตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพประมาณวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
ตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพุธที่ 10 มกราคม 2567
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
ส่งข้อมูลของผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS67วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS67 (ดูรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS67ได้ที่ http://student.mytcas.com)วันอังคารที่ 6 ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS67 ช่วงที่ 1 (ดูรายละเอียดการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS67ได้ที่ http://student.mytcas.com)วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันเสาร์ที่ 20 ถึงวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 (กำหนดการจะประกาศในภายหลัง)