หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
  ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง


Link ที่เกี่ยวข้อง

  CU-TEP
  TOEFL
  IELTS

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

27 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ

25 มกราคม 2564
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ

21 มกราคม 2564
  ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS64

11 มกราคม 2564
  ประกาศแนะนำขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ
  เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และสำแดงการยืนยันสุขภาพ
  แบบคัดกรองโรค COVID-19
  แผนผังและเส้นทางจราจร อาคาร อปร

  Upload เอกสารยืนยันเข้ารับการสัมภาษณ์ ฯ(ก่อน 8.00 น. วันที่ 14 มกราคม 2564)

6 มกราคม 2564
  ประกาศ งดการตรวจสุขภาพ การคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ

29 ธันวาคม 2563
  ประกาศ การเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ

17 ธันวาคม 2563
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ
  ประกาศ การตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ

4 ธันวาคม 2563
  ประกาศ ให้นักเรียน share และส่งผลคะแนน BMAT
  Upload คะแนน BMAT(เฉพาะที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศ)

27 ตุลาคม 2563
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ (เพิ่มเติม)

15 ตุลาคม 2563
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ

9 ตุลาคม 2563
  ประกาศ เรื่องการส่งผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

19 กันยายน 2563
  ประกาศ คำถาม - คำตอบ เรื่องการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ

15 กันยายน 2563
  ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือกวัน เดือน ปี
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางอินเตอร์เน็ตพร้อมทั้ง upload เอกสารที่ระบุในข้อ 4.1วันพุธที่ 16 ถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2563
ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)วันพุธที่ 16 ถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครจากหน้าจอพร้อมลงลายมือชื่อ-นามสกุลและเตรียมเอกสารที่อัพโหลดทั้งหมดตามข้อ 4.1 มาแสดงให้คณะแพทยศาสตร์ทำการตรวจสอบในวันรายงานตัวสอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ
ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร ทางอินเตอร์เน็ต2 วันทำการราชการหลังจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ในกรณีที่ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขภายในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ตประมาณวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
ภายในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 (จะถือเอาวันที่ประทับตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพประมาณวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS64
(ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS64 ตามที่ ทปอ. กำหนด)
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
ตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพุธที่ 13 มกราคม 2564
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
ส่งข้อมูลของผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS64วันศุกร์ที่ 19 - วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS64 (ดูรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64ได้ที่ http://student.mytcas.com)วันจันทร์ที่ 22 ถึงวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS64 ช่วงที่ 1 (ดูรายละเอียดการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS64ได้ที่ http://student.mytcas.com)วันพุธที่ 24 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันจันทร์ที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 (กำหนดการจะประกาศในภายหลัง)