หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล

  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
  ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง


Link ที่เกี่ยวข้อง

  CU-TEP
  TOEFL
  IELTS

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

กรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่นี่ สิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2563

19 กันยายน 2563
  ประกาศ คำถาม - คำตอบ เรื่องการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯ

15 กันยายน 2563
  ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือกวัน เดือน ปี
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางอินเตอร์เน็ตพร้อมทั้ง upload เอกสารที่ระบุในข้อ 4.1วันพุธที่ 16 ถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2563
ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)วันพุธที่ 16 ถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครจากหน้าจอพร้อมลงลายมือชื่อ-นามสกุลและเตรียมเอกสารที่อัพโหลดทั้งหมดตามข้อ 4.1 มาแสดงให้คณะแพทยศาสตร์ทำการตรวจสอบในวันรายงานตัวสอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ
ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร ทางอินเตอร์เน็ต2 วันทำการราชการหลังจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ในกรณีที่ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขภายในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ตประมาณวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
ภายในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 (จะถือเอาวันที่ประทับตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพประมาณวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS64
(ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS64 ตามที่ ทปอ. กำหนด)
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
ตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพุธที่ 13 มกราคม 2564
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
ส่งข้อมูลของผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS64วันศุกร์ที่ 19 - วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS64 (ดูรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64ได้ที่ http://student.mytcas.com)วันจันทร์ที่ 22 ถึงวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS64 ช่วงที่ 1 (ดูรายละเอียดการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS64ได้ที่ http://student.mytcas.com)วันพุธที่ 24 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันจันทร์ที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 (กำหนดการจะประกาศในภายหลัง)