หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
  ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

  CU-TEP
  TOEFL
  IELTS

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

11 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฯ

28 มกราคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฯ

7 มกราคม 2565
  ประกาศเรื่องการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
  เอกสารยินยอมให้ใช้ข้อมูลแบบทดสอบทางจิตวิทยาในการวิเคราะห์สำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

27 ธันวาคม 2564
  แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์

21 ธันวาคม 2564
  ประกาศ ขั้นตอนและคำแนะนำการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์
  เอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

17 ธันวาคม 2564
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

30 พฤศจิกายน 2564
  ประกาศ ให้ตรวจสอบการแชร์ผลคะแนน BMAT

19 ตุลาคม 2564
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

10 กันยายน 2564
  ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

6 กันยายน 2564
  ประกาศ การสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือกวัน เดือน ปี
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางอินเตอร์เน็ตพร้อมทั้ง upload เอกสารที่ระบุในข้อ 4.1วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันพุธที่ 29 กันยายน 2564
ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครจากหน้าจอพร้อมลงลายมือชื่อ-นามสกุลและเตรียมเอกสารที่อัพโหลดทั้งหมดตามข้อ 4.1 มาแสดงให้คณะแพทยศาสตร์ทำการตรวจสอบในวันรายงานตัวสอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ
ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร ทางอินเตอร์เน็ต2 วันทำการราชการหลังจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ในกรณีที่ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขภายในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ตประมาณวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
ภายในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 (จะถือเอาวันที่ประทับตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65
(ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 ตามที่ ทปอ. กำหนด)
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพประมาณวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564
ตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพุธที่ 12 มกราคม 2565
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
ส่งข้อมูลของผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS65วันพฤหัสบดีที่ 3 - วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65 (ดูรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65ได้ที่ http://student.mytcas.com)วันจันทร์ที่ 7 ถึงวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65 ช่วงที่ 1 (ดูรายละเอียดการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS65ได้ที่ http://student.mytcas.com)วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (กำหนดการจะประกาศในภายหลัง)