หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  คำร้องขอเปลี่ยนจังหวัด
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
  ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง


รอบที่ 2 โควตา (Quota)
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

ให้นักเรียนผู้มีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบ 2 โควตา (Quota) กรอกข้อมูลในลิงก์ https://register.docchula.com/login-tcas สำหรับลงทะเบียนแรกเข้าสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 หากประสบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบผ่านทางอีเมล itdivision@docchula.com

5 พฤษภาคม 2563
  ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบ 2 โควตา (Quota)เพิ่มเติม

29 เมษายน 2563
  ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบ 2 โควตา (Quota)

27 เมษายน 2563
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบ 2 โควตา (Quota)เพิ่มเติม
  แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนฯ

21 เมษายน 2563
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบ 2 โควตา (Quota)

16 เมษายน 2563
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบ 2 โควตา (Quota)(เพิ่มเติม)
  แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนฯ
  เอกสารสำแดงการยืนยันเรื่องสุขภาพฯ

10 เมษายน 2563
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบ 2 โควตา (Quota)
  ประกาศ การรายงานตัวออนไลน์แทนการรายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์
  แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนฯ
  เอกสารสำแดงการยืนยันเรื่องสุขภาพฯ

27 มีนาคม 2563
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบ 2 โควตา (Quota)
  ประกาศ งดกิจกรรมตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์ แต่ให้รายงานตัวออนไลน์

27 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้ชำระเงิน (ก่อนวันที่ 26 ก.พ. 63) แต่ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร

26 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศ แจ้งเตือนการปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร (2)

20 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศ แจ้งเตือนการปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร

11 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศ ผู้สมัครสอบจะต้องอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

20 มกราคม 2563
  ประกาศ ให้ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ในการสมัครสอบฯ

14 พฤศจิกายน 2562
  ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

16 ตุลาคม 2562
  ประกาศ เรื่องการสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก TCAS63 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือกวัน เดือน ปี
ผู้สมัคร สมัครสอบวิชาเฉพาะ กับ กสพท ทางอินเตอร์เน็ต ตามประกาศของ กสพท ฉบับที่ 2วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 (สำหรับคยที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ TCAS63 รอบที่ 2 ทางอินเตอร์เน็ต
ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาสามัญ กับ สทศ. และ วิชาเฉพาะ กับ กสพท
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ส่งใบสมัคร เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
ตรวจสอบสถานะการสมัครและผลการตรวจสอบเอกสารทางอินเตอร์เน็ต5 วันทำการราชการหลังจากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
สอบวิชาเฉพาะ (จัดสอบโดย กสพท)วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
สอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 (จัดสอบโดย สทศ.)วันเสาร์ที่ 14 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563
ประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะประมาณวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ตประมาณวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
ภายในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
ประกาศผลการสอบวิชาสามัญวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพประมาณวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
รายงานตัว สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS63วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันพุธที่ 22 เมษายน 2563
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS63 (ดูรายละเอียดได้ที่ http://student.mytcas.com)วันพุธที่ 22 - วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS63 ช่วงที่ 2 (ดูรายละเอียดได้ที่ http://student.mytcas.com)วันศุกร์ที่ 24 ถึงวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพิ่ม (ถ้ามี) เพื่อทดแทนผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษาวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
รายงานตัว สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพุธที่ 29 เมษายน 2563
ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่ม (ถ้ามี)วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563
ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันจันทร์ที่ 15 ถึงวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563