หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  คำร้องขอเปลี่ยนจังหวัด
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
  ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง

รอบที่ 2 โควตา (Quota)
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)


9 พฤษภาคม 2567
  ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควตา (Quota)
  ประกาศ การจัดสรรสถานศึกษาชั้นคลินิก
  แบบฟอร์มการขอแลกสถานศึกษาชั้นคลินิก

1 พฤษภาคม 2567
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

23 เมษายน 2567
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควตา (Quota)(เพิ่มเติม)

19 เมษายน 2567
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

17 เมษายน 2567
  ประกาศ เรื่องการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ฯ

11 เมษายน 2567
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

14 มีนาคม 2567
  ประกาศ แจ้งเตือนการเปลี่ยนจังหวัดนอกภูมิลำเนา

6 มีนาคม 2567
  ประกาศ แจ้งเตือนการตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารประกอบการสมัคร

12 กุมภาพันธ์ 2567
  ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

17 พฤศจิกายน 2566
  ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก TCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือกวัน เดือน ปี
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2566
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ TCAS67 รอบที่ 2วันศุกร์ที่ 1 ถึงวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567
ชำระเงินค่าสมัครสอบวันศุกร์ที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.
ส่งใบสมัคร เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567
ตรวจสอบสถานภาพการสมัครและผลการตรวจเอกสาร5 วันทำการราชการหลังจากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
สอบรายวิชา A-levelวันเสาร์ที่ 16 ถึงวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567
ประกาศผลการสอบวิชา A-levelวันพุธที่ 17 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
รายงานตัว สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันอังคารที่ 23 ถึงวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS67วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS67 (ดูรายละเอียดได้ที่ http://student.mytcas.com)วันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS67 ช่วงที่ 2 (ดูรายละเอียดได้ที่ http://student.mytcas.com)วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพิ่ม (ถ้ามี) เพื่อทดแทนผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษาวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567
รายงานตัว สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567
ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่ม (ถ้ามี)วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันเสาร์ที่ 20 ถึงวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567