หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง
     ผ่าน กสพท.

รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  คำร้องขอเปลี่ยนจังหวัด
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
  ตรวจสอบเลขที่อ้างอิง

รอบที่ 2 โควตา (Quota)
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)


2 มิถุนายน 2566
  ประกาศ การจัดสรรสถานศึกษาชั้นคลินิก นิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ฯ ปีการศึกษา 2566

16 พฤษภาคม 2566
  ประกาศ การจัดสรรสถานศึกษาชั้นคลินิก นิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ฯ ปีการศึกษา 2566
  แบบฟอร์มการขอแลกสถานศึกษาชั้นคลินิก

12 พฤษภาคม 2566
  ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาการรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota) เพิ่มเติม

9 พฤษภาคม 2566
  ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาการรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

8 พฤษภาคม 2566
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota) เพิ่มเติม
  แบบรายงานตัวยืนยันเข้าศึกษา ฯ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota) เฉพาะ 2 คนที่ประกาศเพิ่มเติม
  เอกสารประเมินความเสี่ยงผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ปี 2566 เฉพาะ 2 คนที่ประกาศเพิ่มเติม

2 พฤษภาคม 2566
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

21 เมษายน 2566
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

18 เมษายน 2566
  ประกาศ แนะนำการตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota)
  เอกสารประเมินความเสี่ยงผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ปี 2566
  เอกสารยินยอมให้ใช้ข้อมูลแบบทดสอบทางจิตวิทยาในการวิเคราะห์

11 เมษายน 2566
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

15 กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศ ชี้แจงขั้นตอนการสมัคร สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

12 กันยายน 2565
  ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือกวัน เดือน ปี
ผู้สมัคร สมัครสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท.) ทางอินเตอร์เน็ต ตามประกาศของ กสพท ฉบับที่ 2วันพฤหัสบดีที่ 1 ถึงวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS66 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565
สอบวิชา TPAT1วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการสอบวิชา TPAT1วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ TCAS66 รอบที่ 2วันพุธที่ 1 ถึงวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)วันพุธที่ 1 ถึงวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.
ส่งใบสมัคร เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
ตรวจสอบสถานภาพการสมัครและผลการตรวจเอกสาร5 วันทำการราชการหลังจากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
สอบรายวิชา A-levelวันเสาร์ที่ 18 ถึงวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566
ประกาศผลการสอบวิชา A-levelวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566
รายงานตัว สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันอังคารที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS66วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS66 (ดูรายละเอียดได้ที่ http://student.mytcas.com)วันพฤหัสบดีที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS66 ช่วงที่ 2 (ดูรายละเอียดได้ที่ http://student.mytcas.com)วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพิ่ม (ถ้ามี) เพื่อทดแทนผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษาวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566
รายงานตัว สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่ม (ถ้ามี)วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566
ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566