หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478     
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  คำร้องขอเปลี่ยนจังหวัด
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  Upload เอกสาร
  พิมพ์เอกสารต่างๆ
 

ขั้นตอนการสมัคร

* คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย                            

ขั้นตอนการสมัคร
หน้าแรกของใบสมัคร ให้เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร และ เลขประจำตัวประชาชน

เลือกโครงการที่สมัคร (ตัวอย่างนี้เลือกโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จังหวัดชลบุรี)
กรอกเลขประจำตัวประชาชน (ตัวอย่างนี้กรอกเลขประจำตัวประชาชน 1234567890123)
จากนั้นให้กดปุ่ม ส่งข้อมูล

ระบบจะแสดงตัวเลือกที่ได้เลือกไว้ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่ม ยืนยันข้อมูล
หากไม่ได้เลือกโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือ ไม่ได้กรอกเลขประจำตัวประชาชน ระบบจะแสดงคำเตือน สีแดง และจะไม่แสดงปุ่มยืนยันข้อมูลให้ ผู้สมัครต้องกดปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

หน้าถัดมา เป็นประวัติส่วนตัวผู้สมัคร

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วกดปุ่ม หน้าถัดไป

ระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านกรอก ตรวจเช็คอีกครั้ง
หากถูกต้องดีแล้วกด ยืนยันข้อมูล หรือกด ย้อนกลับ เพื่อไปแก้ไขข้อมูล

หน้าถัดมา เป็นประวัติการศึกษา
ทุกโครงการ จะมีช่องให้ใส่ข้อมูลการศึกษา (ข้อ 2) ตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ จะมีข้อมูล ภูมิลำเนา(ข้อ 3, 4) ให้กรอกเพิ่มเติม
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จะมีข้อมูล ภูมิลำเนา(ข้อ 3, 4) และการแสดงความจำนงปฏิบัติงานนอกภูมิลำเนา (ข้อ 5) ให้กรอกเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลประวัติการศึกษาให้ครบถ้วน กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน สามารถแสดงความจำนงปฏิบัติงานนอกภูมิลำเนา โดยเลือกได้ 3 จังหวัด ไม่รวมจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ หากไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ ให้เลือกไม่ประสงค์จะเลือกจังหวัดนอกภูมิลำเนา ก่อนกดปุ่ม ส่งข้อมูล

ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้กรอกไว้ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่ม บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงข้อความ ท่านได้กรอกใบสมัครไว้ในระบบแล้ว กรุณาบันทึกเลขที่อ้างอิงของใบสมัครไว้ เพื่อใช้อ้างอิงในโอกาสต่อไป เช่น ตรวจสอบสถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูล ฯลฯ
ท่านสามารถ เริ่มต้นขั้นตอนอื่นๆ ต่อไปโดยการคลิกกลับไปที่หน้า upload เอกสาร (admission.md.chula.ac.th/check2.html)
*(ท่านสามารถดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ได้ภายหลัง โดยไปที่ หน้า upload เอกสาร เลือกขั้นตอนที่ท่านต้องการดำเนินการต่อ ใช้เลขที่อ้างอิง และเลขประจำตัวประชาชนประกอบการทำรายการ)

**ทุกโครงการจะได้รับการตรวจเอกสาร เมื่อได้ชำระเงินแล้ว เท่านั้น

ขั้นตอนการ Upload เอกสาร
ที่หน้าแรก คลิก link Upload เอกสาร จะมีช่องให้กรอก เลขที่อ้างอิง และเลขประจำตัวประชาชน จากนั้นคลิก submit

ขั้นตอนการ Upload เอกสาร
ให้จัดเตรียมเอกสารเป็นไฟล์นามสกุล jpg หรือ pdf ขนาดไม่เกิน 5MB

ขั้นตอนการ Upload เอกสาร
การ Upload รูปถ่ายผู้สมัคร
กดปุ่ม Choose File เพื่อเลือกไฟล์รูป กด Open
จากตัวอย่าง ไฟล์รูปชื่อ sample_pic.jpg

ขั้นตอนการ Upload เอกสาร
การ Upload รูปถ่ายผู้สมัคร (ต่อ)
เมื่อกดปุ่ม open แล้ว จะกลับมาหน้าเดิม และมีชื่อไฟล์ที่เลือกไว้เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม Upload File เพื่อส่งไฟล์

ขั้นตอนการ Upload เอกสาร
การ Upload รูปถ่ายผู้สมัคร (ต่อ)
ถ้าส่งเอกสารสำเร็จ จะขึ้นข้อความ File Upload Completed สีแดง พร้อมแสดง link ไปยังไฟล์ที่ upload แล้ว
ให้ทำเช่นเดียวกันกับการ Upload บัตรประชาชนในช่องที่ 2

ขั้นตอนการ Upload เอกสาร
การ Upload เอกสารอื่นๆ
สำหรับช่องที่ 3 - 10 ให้กรอกชื่อเอกสารก่อนการเลือกไฟล์และ upload file
* จากตัวอย่าง กรอกข้อความ "ใบระเบียน ปพ14"

ขั้นตอนการ พิมพ์เอกสาร
สำหรับ ทุกโครงการ
ที่หน้าแรก คลิก link พิมพ์เอกสาร จะมีช่องให้กรอก เลขที่อ้างอิง และเลขประจำตัวประชาชน และให้เลือกเอกสารที่ต้องการจะพิมพ์ จากนั้นคลิก submit

ขั้นตอนการ พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
สำหรับ ทุกโครงการ
เมื่อคลิกที่ตัวเลือกดังกล่าว และ submit จะเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ หรือให้กด File ---> Print เพื่อสั่งพิมพ์

ขั้นตอนการ พิมพ์ใบสมัคร
สำหรับ ทุกโครงการ
เมื่อคลิกที่ตัวเลือกดังกล่าว และ submit จะเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ หรือให้กด File ---> Print เพื่อสั่งพิมพ์

ขั้นตอนการ พิมพ์ใบปิดหน้าซอง
สำหรับโครงการผลิตแพทย์เพือชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ และโครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
เมื่อคลิกที่ตัวเลือกดังกล่าว และ submit จะเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ หรือให้กด File ---> Print เพื่อสั่งพิมพ์